Ochrana osobných údajov

Vážený zákazníci,

v záujme čo najvyššej ochrany Vašich osobných údajov, by sme Vás veľmi radi informovali o ich spracúvaní na marketingové účely. Je v našom záujme aby ste boli spokojný nielen so samotným nákupom, ale aj s ostatnými úkonmi odohrávajúcimi sa na pozadí samotného nákupu. V prvom rade by sme Vám chceli vysvetliť, prečo od Vás požadujeme aj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely (ďalej aj ako „súhlas“). Hlavným cieľom takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov je naša snaha, ponúknuť Vám čo najvýhodnejšie a najlepšie, ponuky, informácie a služby nás a našich obchodných partnerov. V tejto súvislosti sa Vám ich budeme snažiť ponúknuť v písomnej, alebo v elektronickej forme, a to na základe zbierania Vašich dát formou cookies/profilovanie ......................... Na takéto vyššie uvedené spracúvanie Vašich osobných údajov, je však pre nás potrebné získať Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Chceli by sme Vás preto veľmi pekne poprosiť o prečítanie si nižšie uvedených informácii, a v prípade ďalších otázok nás môžete pokojne kontaktovať na emailovej adrese : info@slintacik.sk, alebo na tel. čísle +421 919 296 908,

OBSAH

 1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Madrea, spol. s r.o., so sídlom Kaštieľska 289, 919 51, Špačince, IČO: 47 197 777, DIČ: 2023799151, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31972/T.

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PRÁVNY ZÁKLAD

Na marketingové účely spracúvame osobné údaje len v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Takýmito právnymi predpismi sú najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). Rozsah osobných údajov, ktoré nám poskytli naši zákazníci (ďalej aj ako „dotknuté osoby“), a ktoré spracúvame, môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórii:

 • Základné identifikačne údaje meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
 • Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 • Geolokačné údaje geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 

 1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba, ktorá poskytuje súhlas na marketingové účely, súhlasí s nasledujúcimi činnosťami:

- zasielanie ponuky produktov a služieb, písomnou formou, telefonickým hovorom, ale najmä elektronicky, a to emailom, alebo formou SMS správ. poštou

- automatizovaným spracúvaním osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

- s prieskumami trhu a prieskumami spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa Vám snaží poskytovať svojim zákazníkom individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu môžeme osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby profilovať. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho svojím zákazníkom posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomáha potreby zákazníkov lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť̌ naše produkty a služby.

 

 1. AKO DLHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Obdobie spracúvania osobných údajov dotknutých osôb plynie počas obdobia trvania zmluvného vzťahu, ktoré sa začína udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov a končí odvolaním takéhoto súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúval do momentu odvolania súhlasu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov, môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať priamo u prevádzkovateľa osobne, písomne alebo elektronicky.

 

 1. VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Každá dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Rovnako tak má dotknutá osoba právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie ich spracúvaní podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Vo väčšine prípadov poskytujeme osobné údaje v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje dotknutá osoba iný spôsob ich poskytnutia. Ak však bolo o ich poskytnutie požiadané elektronickými prostriedkami, takéto potvrdenie posielame elektronicky, ak to vzhľadom na technické možnosti uskutočniteľné.

 

Právo na opravu

Podľa § 22 zákona o ochrane osobných údajov, má dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Aj v tejto súvislosti prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na vymazanie

V súvislosti s § 23 zákona o ochrane osobných údajov má každá dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov, čo znamená právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. O takýto výmaz môže požiadať napríklad v situácii, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 • 24 zákona o ochrane osobných údajov priznáva dotknutej osobe právo na obmedzenia spracúvania, čo znamená, že dotknutá osoba je oprávnená nás kedykoľvek požiadať, aby sme prestali používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej máme, môžu byť nepresné alebo, že už jej osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo  namietať

Každá dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré sú založené na legitímnych a oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak by dotknutá osoba podľa námietku voči takému spracúvaniu osobných údajov, túto preskúmame a posúdime. V prípadoch, keď oprávnené záujmy, alebo práva dotknutých osôb budú prevažovať nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa, vaše osobné údaje ďalej nebudeme na tento účel spracúvať.

 

Odvolanie súhlasu

Súhlas na spracúvanie osobných údajov, môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúval do momentu odvolania súhlasu. Súhlas je možné odvolať priamo u prevádzkovateľa osobne, písomne alebo elektronicky.

 

Právo podať sťažnosť

Každá dotknutá osoba má právo sťažnosť na spôsob, akým sú jej osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, obráteným sa priamo na prevádzkovateľa. Takéto podnety a sťažnosti dôkladne preveríme a dotknutú osobu oboznámime s výsledkami nášho šetrenia. Ak sa však dotknutá osoba naďalej domnieva, že jej osobné údaje sú nezákonne alebo nesprávne spracúvané, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky  
https://dataprotection.gov.sk
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214
E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk .